lifer

40 tekstów – auto­rem jest li­fer.

I zas­ta­nawiam się, kto pier­wszy po­wie to, co obo­je wiemy 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 26 sierpnia 2014, 14:14

Po­woli szyb­ko można roz­gryźć człowieka

a.k. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 23 listopada 2013, 12:43

Usłyszeć cisze, zo­baczyć ciemność. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 16 listopada 2013, 14:20

Są oso­by, które spędzają z na­mi każdą wolną chwi­le i nas nie znają.
Ale są też ta­kie oso­by, które widzi­my po raz pier­wszy, a czu­jemy się jak­by zna­li nas całe życie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 listopada 2013, 17:50

Najłat­wiej było by skoczyć, tyl­ko pa­miętaj, że później nie wzlecisz. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 marca 2013, 22:30

Nie wy­magaj wiele, a nie będziesz zawiedziony. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 13 października 2012, 16:24

* * *

dni spo­wite szarością
prze­pełnione głębią nicości
w ot­chłani pus­tki po­zos­tają je­dynie chwile
niena­ruszo­ne wro­gością świata

real­ne marzenia
ja­kich nie da­ne było nam spełnić
zak­ra­dają się
zos­ta­wiając niez­ma­zywal­ny ślad w naszej psychice

wte­dy rodzą się ambicje
ok­reślo­ne ce­le życiowe
które są je­dynie częścią pew­nej całości

my jed­nak
za­pomi­nając o pier­wotnych ideałach
brniemy w niez­naną nam do­tychczas otchłań

a po­tem za­daje­my so­bie pytanie
dokąd my tak właści­wie dążymy ? 

i cza­sem słyszy­my tyl­ko ciszę

idealną odpowiedź
dla tak nieideal­ne­go miejsca 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 10 października 2012, 20:28

W życiu nie ma ta­jem­nic, są tyl­ko rzeczy o których się nie mówi. 

myśl • 2 czerwca 2012, 22:18

Ludzie zro­bią wszys­tko, by do ce­lu nie zejść z drogi
za­miast ciężkiego ba­las­tu, wolą poz­być się załogi. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 20 stycznia 2012, 16:41

Wszys­cy wal­czą o przet­rwa­nie, za­miast nau­czyć się żyć
we­getując na tym świecie, wolą is­tnieć, a nie być

myśl
zebrała 12 fiszek • 19 stycznia 2012, 20:52
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

lifer

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

26 sierpnia 2014, 14:14lifer do­dał no­wy tek­st I zas­ta­nawiam się, kto [...]